Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

14.Мар 2016

Понятията „етични инвестиции” и „етично банкиране” получиха широко разпространение през последните години и особено след глобалната финансова криза с нейния апогей, фалита на една от най-големите инвестиционни банки Lehman Brothers през септември 2008 г.

Понятието „етични инвестиции” е по-старо от понятието „етично банкиране”. То се появи през 80-те години като отражение на желанието на определени слоеве от населението в развитите страни да не предоставят своите спестявания на финансови институти, които в една или друга степен са свързани с финансирането на гонката във въоръжаването вследствие на тогавашното противопоставяне на Изтока и Запада, както и с финансирането на атомната енергетика. След трагедията в Чернобил през април 1986 г. се разгърна широка обществена дискусия за вредите, които атомната енергетика причинява на околната среда. Това породи и масово протестно движение за преосмисляне на отношението на обществото към природата. По подобие на широко разпространената практика да се бойкотира един или друг продукт респ. неговия производител по определени причини, през 80-те години започна да се формира движение за бойкотиране на финансови институти, ангажирани в сферата на военната индустрия, в атомната енергетика, в нефтодобивната промишленост, използваща платформи в крайбрежните шелфове, причиняващи тяхното периодично замърсяване, във финансирането на други стопански дейности, водеща до нарушаване на природното равновесие, предоставящи кредити на страни, в които се нарушават правата на човека, използва се детски труд и т.н. Това на свой ред породи необходимостта от намирането на организационни форми за канализиране на потока от парични средства, отклонени от традиционния банков сектор, което способства за рязко повишаване на вниманието на обществото към „етичните банки”, една рядка форма в тогавашната банкова дейност. През следващите десетилетия бяха учредени многобройни „етични банки”, което доведе до формирането на все още малък по размери, но с нарастващо стопанско и социално движение алтернативен банков пазар.

Създаването на една институция за „етично финансиране на предприемачеството“ е проект с голяма степен на сложност, реализацията на който изисква както много време, така и многоброен проектен екип с висока професионална квалификация и практически опит. Затова се наложи  мнението, проектният екип да се формира като „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството /КЕФП/, регистриран като Сдружение на физически и юридически лица.

Бъдещата етична банка е замислена като:
- Банка на дребното акционерно участие, където не само максималният размер на притежавания от едно физическо или юридическо лице капитал е ограничен, например между 1% и 3%, но където не съществува възможност за концентрация на акционерното участие чрез покупко-продажба на акции;
- Банка, формирането на капитала на която, както акционерен, така и заемен, и отпускането на кредити се осъществяват на основата на конкретни, фиксирани в нейния устав етични критерии в съответствие с придържане на принципа на висока технологична иновативност;
- Банка, набираща своя капитал и алокираща го в националната икономика с цел нейното високотехнологично развитие при спазване на нормите за достоен и пълноценен човешки живот;
- Банка, функционираща на основата на оптималното използване на възможностите на дигитализацията по подобие на получилите в последно време широко разпространение „смарт” банки;
- Банка, свързана с бизнес-мрежата на българите по света както за генериране на нови бизнес-идеи, но и начини за финансиране на тяхната реализация;
- Банка, основаваща се както на високата технологична грамотност на своите служители, но  и всестранно подпомагаща нейното формиране в клиентите на банката.

Източник: kefp.eu

КЛЪСТЕР ЗА ЕТИЧНОФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Разгледай всички публикувани събития